Ośrodek Mediacji i Dialogu

Mediacje znajdują zastosowanie we wszystkich rodzajach (obszarach) konfliktu, w których ludzie chcą się porozumieć i znaleźć satysfakcjonujące dla obu stron rozwiązanie.

 1. MEDIACJE SPOŁECZNE Dotyczą konfliktów pomiędzy osobami i grupami, które łączy wspólna zależność, wynikająca ze struktury warunków/sytuacji, w której znajdują się strony konfliktu. Najczęściej są to:
  • mediacje w sporach sąsiedzkich (np. o użytkowanie wspólnej własności, zniszczenie mienia, niewłaściwe zachowanie, konflikty dotyczące czynów popełnionych przez dzieci czy zwierzęta, i inne). Zwykle „sąsiadów się nie wybiera”, co nie oznacza, że nie można czerpać zadowolenia ze wzajemnego sąsiedztwa. Ważna jest świadoma dbałość o relacje sąsiedzkie, dla tworzenia chociaż spokojnej atmosfery we wspólnym środowisku. To, że może pojawić się trudność w tych relacjach, sytuacja konfliktowa, jest rzeczą naturalną i czasem trudną do uniknięcia. Jednak mając na uwadze wartość, jaką są dobre (lub chociaż poprawne) kontakty z sąsiadami, z którymi przyszło nam dzielić kawałek wspólnego środowiska, warto podejmować próby rozwiązywania tych konfliktów w taki sposób, aby chroniły one potrzeby każdej ze stron.
  • Mediacje konfliktów pomiędzy instytucjami (urzędami) a petentami, pomiędzy usługodawcami a klientami itp. Konflikty tego rodzaju są bardzo częste i dotyczą różnych sfer życia społecznego. Popularność obiegowych opinii odnośnie złych relacji urzędnik - petent, poziomu niezadowolenia i frustracji ze wzajemnych kontaktów, a także ilość skarg i wymienianej korespondencji w tego typu sprawach najlepiej ilustrują skalę tego zjawiska. Nierzadko takie konflikty znajdują swój finał w sądzie, choć przeważnie można by było tego uniknąć dzięki mediacji. W procesie mediacji obie niezadowolone strony mają możliwość wyartykułowania swoich potrzeb i oczekiwań oraz znalezienia optymalnego rozwiązania konfliktu. Jest to szansa nie tylko na zakończenie sporu satysfakcjonujące dla obu stron ale też metoda, która pozwala zminimalizować koszty emocjonalne i finansowe, oraz zaoszczędzić czas, energię i środki społeczne.
  • Mediacje konfliktów szkolnych Mediacje te dotyczą: konfliktów rówieśniczych, konfliktów pomiędzy nauczycielami, pomiędzy nauczycielem (nauczycielami) a dyrekcją szkoły, pomiędzy pracownikami szkoły a rodzicami, pomiędzy rodzicami uczniów itd. Środowisko szkolne jest szczególnie narażone na powstawanie konfliktów. To miejsce spotkania osób różniących się: wiekiem, usposobieniem, poglądami, systemem wartości, preferowanymi metodami wychowawczymi, stylem komunikacji itp.Mediacja jest efektywną metodą rozwiązywania konfliktów, a w sytuacji sporów szkolnych ma dodatkowe walory wychowawcze i edukacyjne. Uczy dialogu i wzajemnego szacunku, skupia na wspólnej pracy na problemem, uwrażliwia na potrzeby innych. Pozwala zmienić styl komunikacji i budować dobre relacje. Zapobiega eskalacji nieporozumień czy konfliktów. Pokazuje, że można radzić sobie w trudnych sytuacjach bez uciekania się do przemocy.
  •  
 2. MEDIACJE RODZINNE Mediacje rodzinne mają specyficzny charakter ze względu na rodzaj więzi łączącej strony konfliktu. Konflikty w rodzinach często ciągną się latami, bywają wielowątkowe i nabrzmiałe. Zdarza się często, że ludzie których łączyły bliskie relacje, odnoszą się do siebie wrogo i nie potrafią ze sobą rozmawiać. Mediacja pozwala na zdystansowanie się do emocji, poczucia krzywdy czy winy, wzajemnych żali, w celu rozwiązania trudności. Mediacja opiera się na poufności, co jest szczególnie ważne w rozwiązywaniu konfliktów, które dotykają relacji rodzinnych i sfery intymności. Bezpieczna atmosfera sesji mediacyjnych pozwala zredukować stres, przedstawić swój punkt widzenia, usłyszeć też, jak wygląda konflikt z perspektywy drugiej strony, daje szansę wzajemnego zrozumienia. Mediacja ma na celu znalezienie możliwie najlepszego dla obu stron rozwiązania sporu, uwzględniającego potrzeby jednej i drugiej strony. W konfliktach, które bezpośrednio lub pośrednio dotykają dzieci (np. rozstanie/rozwód rodziców), mediacja jest jedyną procedurą rozwiązywania sporów, uwzględniającą w pełni ich potrzeby. Dlatego polecana jest przez psychologów dziecięcych i terapeutów rodzinnych. Mediacje rodzinne prowadzone są w konfliktach:
  • między małżonkami/partnerami, którzy chcą ocalić swój związek mimo pojawiających się problemów i trudności
  • między małżonkami/partnerami, którzy zdecydowali rozstać się (separacja, rozwód, rozstanie w związku nieformalnym) i chcą ustalić sprawy związane z opieką nad dziećmi (alimenty, miejsce zamieszkania dziecka, kontakty z dzieckiem, decyzje na temat wyboru przedszkola/szkoły, metody wychowawcze)
  • między małżonkami/partnerami, którzy nie są zgodni, co do decyzji rozstania się, a chcą wypracować wspólne stanowisko
  • między małżonkami/partnerami, którzy chcą uregulować sprawy związane z podziałem majątku (dom, mieszkanie, finanse, samochód, własność intelektualna)
  • mediacje w konfliktach międzypokoleniowych (dziadkowie – wnuki, rodzice – dzieci, teściowie – synowa/zięć)
  • mediacje między nastolatkami (rodzeństwo, koleżanki/koledzy)
  • mediacje w rodzinach adopcyjnych i zastępczych pomiędzy rodzicami i dziećmi, rodzeństwem
 3. MEDIACJE PRACOWNICZE Mogą być prowadzone między pracownikami, w zespole/dziale, między pracodawcą a pracownikiem, między kierownikiem a zespołem, między grupami w firmie itp.). Konflikty w firmie nie tylko negatywnie rzutują na wewnętrzną atmosferę, ale demotywują i osłabiają energię pracowników, utrudniając efektywną pracę. Skutkuje to spadkiem wydajności poszczególnych osób, działów (zespołów), a nawet całej firmy. Sytuacja taka nie służy ani pracownikom, ani pracodawcy, ani przedsiębiorstwu czy instytucji. Rozwiązanie sporu przy pomocy neutralnych i bezstronnych mediatorów odbudowuje relacje, sprzyja satysfakcjonującej współpracy i zapobiega powstawaniu kolejnych konfliktów oraz ich eskalacji. Dzięki temu umożliwia skupienie się na celach i zadaniach zawodowych, przyczynia do zwiększenia motywacji pracowników oraz do osiągania lepszych efektów pracy.
 4. MEDIACJE GOSPODARCZE Mediacje gospodarcze najczęściej dotyczą konfliktów związanych z naruszeniem warunków umów podmiotów gospodarczych różnych branży (np. usługi, budownictwo, obrót nieruchomościami). Zastosowanie metody mediacji w przypadku konfliktów pomiędzy podmiotami gospodarczymi daje znacznie wyższą szansę na satysfakcjonujące obie strony rozwiązanie niż proces sądowy. Procedury sądowe są przewlekłe i kosztowne - finansowo, emocjonalnie i wizerunkowo - i często nieskuteczne. Większość konfliktów pomiędzy firmami, rozwiązywanych poprzez mediację, kończy się ugodą. Warto podkreślić, że mediacja jest nie tylko skuteczna, ale też tańsza i szybsza. Umożliwia kontynuowanie biznesowej, partnerskiej współpracy.
 5. MEDIACJE KARNE Są to mediacje prowadzone pomiędzy ofiarą i sprawcą postępowania (dorosłym albo nieletnim). Szczególne znaczenie tego rodzaju mediacji polega na tym, że zarówno ofiara jak i sprawca czynu, mają szansę dojść do porozumienia w kwestii naprawienia szkody oraz wypracowania warunków zadośćuczynienia. Ważny jest też aspekt psychologiczny takiego procesu: osoba, która popełniła czyn karalny, którego żałuje, ma możliwość wyrażenia tego przed drugą stroną. W trakcie mediacji może też przeprosić osobę poszkodowaną oraz ma szansę uzyskać jej zrozumienie i wybaczenie. Natomiast dla poszkodowanego często istotne znaczenie ma usłyszenie od sprawcy, że żałuje on swojego zachowania i że zależy mu na naprawieniu szkody. Ważna dla osoby poszkodowanej jest też możliwość wybaczenia, co w znacznym stopniu uwalnia ją od silnych emocji, związanych z trudnym doświadczeniem lęku i poczucia krzywdy.

Kontakt do nas

Szkolenia
609-537-807
Oferta dla firm
609-537-807
Formularz kontaktowy

Współpracują z nami

 • Stowarzyszenie Mediatorów Rodzinnych
 • image
 • image
 • Wydawnictwo Difin
 • Panda TV
 • PATRIMONIUM - Kancelaria adwokacka

Ostatnie aktualności